چنانچه مودی یک ماه بعد از این نامه سازمان امور مالیاتی، اعتراض خود را پس گرفته و مالیات تعین شده را پرداخت کند، می‌تواند از این بخشودگی استفاده کند.